Menu
Header

PRIVĀTUMA POLITIKA

AKCIJU SABIEDRĪBAS “SAKRET HOLDINGS” 

UN TĀS GRUPAS UZŅĒMUMU SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “SAKRET” UN SIA “SAKRET PLUS”

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Lai nodrošinātu savu saimniecisko darbību, SAKRET grupas uzņēmumi (turpmāk arī – Mēs) veic fizisko personu datu apstrādi. Mums ir svarīgi, lai ikviena cilvēka tiesības uz privātumu tiktu aizsargātas, un personas dati tiktu apstrādāti atbildoši normatīvo aktu prasībām. Tāpēc esam sagatavojuši un publicējuši šo privātuma politiku, lai sniegtu ikvienam mūsu klientam, sadarbības partnerim, interneta vietnes apmeklētājam un darba pretendentam viegli saprotamā veidā informāciju par Mūsu veiktās personas datu apstrādes nolūku, apstrādes tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, apstrādes termiņiem, aizsardzības pasākumiem, kā arī datu subjekta tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi.

Personas dati tiek apstrādāti ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

 

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.  Šī privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu fizisku personu ( datu subjektu), kura personas datus apstrādā SAKRET grupas uzņēmums, neatkarīgi no tā, kādā formā un kā datu subjekts sniedz personas datus – klātienē un mutiski, papīra formātā, telefoniski, ar elektronisko pastu, interneta vietnē vai citā veidā, un neatkarīgi no tā, kādās SAKRET grupas uzņēmuma sistēmās, digitālās uzglabāšanas veidos un formā Personas dati tiek apstrādāti.

1.2.  Šī privātuma politika attiecas uz visiem SAKRET grupas uzņēmumiem, kas uzskaitīti šīs privātuma politika 1.4.punktā.

1.3.  Lietotie jēdzieni un saīsinājumi:

1.3.1.         SAKRET – AS „SAKRET HOLDINGS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103251030;

1.3.2.         SAKRET grupas uzņēmums – SAKRET vai kapitālsabiedrība, kurā SAKRET tieši vai netieši pieder kapitāla daļas/akcijas un kuram ir saistoša šī privātuma politika. 

1.3.3.         Pārzinis – SAKRET grupas uzņēmums, kam fiziska persona (datu subjekts) ir iesniedzis savus personas datus. Pārzinis veic personas datu apstrādi un nosaka apstrādes mērķus un līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1.3.4.         Datu subjekts – fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt un kuras personas dati ir Pārziņa rīcībā (piemēram, nodarbinātais, iesnieguma iesniedzējs, klients, pilnvarotais pārstāvis, kontaktpersona, un citas šeit neuzskaitītas personas).

1.3.5.         Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (Datu subjektu).

1.3.6.         Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība (piemēram, datu vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasīšana, nodošana, kopēšana, dzēšana u.tml.)

1.3.7.         Piekrišana– jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un nepārprotama Datu subjekta gribas izpausme, ar kuru Datu subjekts izsaka piekrišanu savu Personas datu apstrādei noteiktam mērķim.

1.3.8.         Interneta vietne- www.sakret.lv

1.4.  Personas datu pārzinis ir tas SAKRET grupas uzņēmums, kura rīcībā ir Datu subjekta Personas dati. Personas datus apstrādā un Personas datu pārziņi:

1.4.1.         Akciju sabiedrība “SAKRET HOLDINGS”– Reģ. Nr. 40103251030, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, “Ritvari”, LV-2121, e- pasta adrese [email protected]

1.4.2.         Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SAKRET”– Reģ. Nr. 40003622109, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, “Ritvari”, LV-2121, e- pasta adrese [email protected]

1.4.3.         SIA “SAKRET PLUS” – Reģ. Nr. 40003749392, juridiskā adrese: Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, “Ritvari”, LV-2121, e- pasta adrese [email protected]

 

  1. PERSONAS DATU IEGUVES AVOTI

2.1.  Persona datus Pārzinis var saņemt dažādos veidos, piemēram:

2.1.1.         Datu subjekts pats iesniedz savus Personas datus, piemēram,  pērk preces un/vai pakalpojumus, pieprasa informāciju vai iesniedz pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklē uzņēmuma teritoriju un/vai telpas u.tml.

2.1.2.         Personas dati tiek iegūti, Datu subjektam apmeklējot Interneta vietni,  Datu subjekts Interneta vietnē, tai skaitā sociālajos tīklos,  aizpilda saziņas formu,  atstāj savu kontaktinformāciju u.tml.

2.1.3.         Personas dati tiek iegūti no citiem avotiem, piemērampersonāla atlases uzņēmuma  publiski pieejamiem reģistriem, tiesībsargājošām iestādēm u.tml.

 

  1. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3.1.  Pārzinis apstrādā Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem nolūkiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, mūsu leģitīmām interesēm, piemēram:

3.1.1.         preču pārdošanas/pakalpojuma sniegšanas/piegādes līguma noslēgšana un izpilde; kontaktinformācijas saglabāšana, nodrošinot saziņu ar klientu; nodokļu uzskaite un iemaksu kontrole. Šim nolūkam Pārzinis apstrādā šādus Personas datus: vārds, uzvārds; personas kontaktinformācija (tālruņa numurse-pasta adrese); dzīvesvietas adrese ( PVN rēķinam); norēķinu dati ( ja pakalpojumu uzņēmumam sniedz fiziska persona);

3.1.2.         Kandidātu (Curriculum Vitae (CV)) atlases administrēšana vakancēm. Šim nolūkam Pārzinis apstrādā šādus Personas datus: vārds, uzvārds; dzimšanas datums (vecums); dzīvesvietas adrese; personas kontaktinformācija (tālruņa numurse-pasta adrese);  informācija par kandidāta izglītību (izglītības iestāde, mācību periods, izglītība/kvalifikācija); informācija par kandidāta papildus izglītību (apmācības, kursi, semināri, iegūtie sertifikāti u.tml.); informācija par kandidāta darba pieredzi (darba vieta, darba stāža ilgums, darba pienākumi); informācija par valodu prasmēm, autovadītāja stāžs, cita informācija, kuru kandidāts norādījis savā CV, pieteikuma vēstulē vai citos pieteikumam pievienotajos dokumentos; rekomendācijas, atsauksmes (kontaktpersonas, rekomendācijas vai atsauksmes saturs).

3.1.3.         Parādu pārvaldība. Šim nolūkam Pārzinis apstrādā šādus Personas datus: vārds, uzvārds; personas kods/dzimšanas datums; apmaksas vēsture; adrese; cita ar parādu saistīta informācija. 

3.1.4.         Pieteikumu, komentāru un sūdzību administrēšana. Šim nolūkam Pārzinis apstrādā šādus Personas datus: vārds; personas kontaktinformācija (tālruņa numurse-pasta adrese)pieteikuma, komentāra vai sūdzības saturs.

3.1.5.         Mūsu darbinieku un citu Datu subjektu drošības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšanas saistībā ar īpašuma aizsardzību (videonovērošana). Šim nolūkam Pārzinis apstrādā šādus Personas datus: Attēls. Videonovērošanas sistēmās netiek izmantotas sejas atpazīšanas un (vai) analīzes tehnoloģijas, ar to palīdzību fiksētie videodati netiek grupēti vai profilēti saskaņā ar konkrētu datu subjektu (personu). Par veicamo videonovērošanu Datu subjekts tiek informētas ar informatīvajām zīmēm ar videokameras simbolu un Pārziņa rekvizītiem, kas tiek uzstādītas pirms iekļūšanas novērojamajā teritorijā un (vai) telpā. Videonovērošanas laukā netiek iekļautas telpas, kurās Datu subjekts cer uz pilnīgu Personas datu konfidencialitāti.

3.1.6.         Citiem nolūkiem. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt Personas datus arī citiem nolūkiem, (i) ja Datu subjekts ir sniedzis Piekrišanu, (ii) Personas dati ir jāapstrādā Pārziņa leģitīmām interesēm, (iii) Pārzinim ir pienākums apstrādāt Personas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.2.  Jebkurā no minētajiem gadījumiem Pārzinis apstrādā Personas datus samērīgā un tam nepieciešamā, pietiekamā apmērā un tikai tiktāl, ciktāl to pieļauj konkrētais Datu apstrādes nolūks.

 

  1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

4.1.  Pārzinis neuzglabā personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkam, vai ilgāk, nekā tas ir noteikts ārējos normatīvajos aktos. Pārzinis glabā un apstrādā Datu subjektu personas datus tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

4.1.2.         kamēr pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt, piemēram, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus par grāmatvedības kārtošanu;

4.1.3.         kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;

4.1.4.         kamēr Pārzinis realizē savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, prasību uzturēšana tiesā vai noilguma ievērošana u.tml..);

4.1.5.         videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc to ierakstīšanas. Pēc iepriekš minēta termiņa attiecīgie dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad konkrētu video ierakstu tā glabāšanas termiņā ir pieprasījusi tiesībsargājošā iestāde noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai vai arī fiksējot noziedzīgu nodarījuma pazīmes Pārziņa vai Pārziņa darbinieku veselības, dzīvības vai īpašuma apdraudējumu, ir atsevišķi saglabājis attiecīgo ierakstu kā pierādījumu, kas izmantojams Pārziņa tiesību un interešu aizsardzībai normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

 

  1. PERSONAS DATU NODOŠANA/IZPAUŠANA

5.1.        Pārzinis nodrošina Personas datu konfidencialitāti, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu Personas datus no nelikumīgas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, grozīšanas, iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes.

5.2.        Pārzinis ir tiesīga nodot personas datus saviem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz noteiktus pakalpojumus Pārzinim. Datu apstrādātājs saņem no Pārziņa tikai tādu Personas datu apjomu, kāds ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Datu apstrādātājs apstrādā Personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un neizmanto tos citiem mērķiem. Pārzinis sadarbojas tikai tādiem apstrādātājiemkas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, apstrādē tiks ievērotas Regulas prasības un tiks nodrošināta Datu subjekta tiesību aizsardzība.

5.3.        Personas dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu un/vai normatīvajos aktos Pārzinim noteiktu pienākumu.

 

  1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

6.1.        Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tai skaitā, tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi,  tiesības uz datu pārnesamību, kā arī iesniegt sūdzību datu aizsardzību uzraugošā institūcijā (Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv) par Personas datu izmantošanu, ja Datu subjekts uzskata, ka pārkāptas tā tiesības un intereses saskaņā ar Personas datu aizsardzībā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.        Datu subjekts var iesniegt Pārzinim pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

6.2.1           rakstveida formā klātienē ierodoties Pārziņa juridiskajā adresē (1.4.punkts);

6.2.2           izmantojot e-pastu – parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Pārziņa e-pasta adresi, kas norādīta šīs politikas 1.4.punktā;

6.2.3           nosūtot Pārzinim uz tā juridisko adresi rakstveida vēstuli.

6.3.        Saņemot Datu subjekta pieprasījumu, Pārzinis pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lai Datu subjekts varētu saņemt informāciju par sevi, Pārzinim būs nepieciešams Datu subjektu identificēt, jo Pārzinis nevar sniegt informāciju personai nepārliecinoties, ka informācija tiek sniegta tieši Datu subjektam. Atkarībā no katras konkrētās situācijas, Pārzinis var lūgt Datu subjektam pierādīt savu identitāti ar personu apliecinošu dokumentu. 

6.4.        Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas informāciju par saviem apstrādē esošiem personas datiem.

6.5.        Informācijas par sevi saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SAKRET grupas uzņēmumu darbinieku) tiesībām un brīvībām vai arī gadījumos, kad datu sniegšanu aizliedz ārējie normatīvie akti.

6.6.        Ja informācijas pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Pārzinis var vai nu: a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai nu b) atteikties izpildīt pieprasījumu.

6.7.        Pieprasījumā par videonovērošanas datu saņemšanu Datu subjekts norāda arī:

6.7.1.         datumu, laiku un vietu kad videomateriāls tika uzņemts;

6.7.2.         situācijas vai notikumu aprakstu (kurā fiksēti Datu subjekta videonovērošanas dati);

6.7.3.         Datu subjekta vizuālā tēla aprakstu, kas ietver informāciju par apģērbu un mantām, kas atradās pie Datu subjekta, un konkrētu Datu subjekta atrašanās vietu, laikā, kad videomateriāls tika uzņemts;

6.7.4.         citu informāciju, kas ir būtiska pieprasīto datu identificēšanai.

6.8.     Pārzinis patur tiesības neizsniegt videonovērošanas laikā iegūto materiālu gadījumos, kad šāda datu izsniegšana, skartu citus Datu subjektus un nepastāvētu tehniskas iespējas izsniegt informāciju bez citu datu subjektu tiesību aizskāruma; to apjoma vai sarežģītības dēļ prasa pārmērīgu laika, darbinieku vai finanšu resursu piesaisti.

 

  1. INTERNETA VIETNES APMEKLĒJUMI UN SĪKDATNES

7.1.         Interneta vietne var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi pieejami www.sakret.lv.

 

  1. CITI NOTEIKUMI

8.1.         Privātuma politikā jebkurā brīdī var tikt veikti grozījumi un papildinājumi, informējot par to/padarot tos pieejamus Interneta vietnē www.sakret.lv.

8.2.         Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanast.i., no dienas, kad tie tiek ievietoti Interneta vietnē.

Back to Top